Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Έπαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό (13/2020)

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό (13/2020) για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Ιατροτεχνολιγικού Εξοπλισμού, με συνολικό προϋπολογισμό 229.716,28€ και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.