Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το 1928, στο πλαίσιο λειτουργίας των Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων της περιοχής του Κιλκίς, ο οποίος συστάθηκε τότε κατόπιν Ιδρυτικού Διατάγματος. Αρχικά στεγάστηκε σε οίκημα της πόλης, με  δύναμη 20 κλινών με τον τίτλο «Νοσοκομείο Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων περιοχής Κιλκίς». Το 1936 μεταστεγάστηκε επί μίσθωση σε οίκημα ιδιοκτησίας της Μονής Λαζαριστών. Σ’ αυτό αναπτύχθηκαν 65 κλίνες και υπηρέτησαν 18 άτομα.

Το 1937 , τέθηκε ο θεμέλιος λίθος του κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, σε κοινόχρηστη έκταση 71 στρεμμάτων περίπου και περατώθηκε την 28η Φεβρουαρίου 1939, οπότε και άρχισε η λειτουργία του Νέου Νοσοκομείου με 120 κλίνες. Διέθετε , επίσης, Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό Εργαστήριο καθώς και Φαρμακείο. Η δύναμη του προσωπικού ανήλθε σε 80 άτομα συνολικά.

Το 1952, λειτούργησε το πρώτο Ορθοπεδικό Τμήμα στη Βόρεια Ελλάδα, δυνάμεως 50 κλινών. Με το Β.Δ. 5-12-1955 (ΦΕΚ 26/Α/19-1-1956) ορίζεται ο «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς» με 180 κλίνες και διάκριση υπηρεσιών σε Διοικητική, Ιατρική, Φαρμακευτική, Νοσηλευτική και Βοηθητική. Το 1957 προστέθηκε η Νέα Ορθοπεδική Πτέρυγα δυνάμεως 100 κλινών, το 1958 αυξήθηκε ο αριθμός κλινών σε 230, το 1961 τροποποιήθηκε ο οργανισμός κα αυξήθηκαν οι κλίνες σε 300. Γίνονταν συνεχείς τροποποιήσεις το 1970, 1975 και 1979 και τελικά με την Υ.Α. αριθμ. Α3β/οικ.14166 (ΦΕΚ 638/Β/30-9-1986) γίνεται η «Αναμόρφωση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς», με  Αριθμό κλινών 250 και Διάρθρωση Υπηρεσιών σε Ιατρική, Νοσηλευτική και Διοικητική. Το 1955, προστίθεται στον Παθολογικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας και η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

Στις 27-1-2011 υπογράφηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής της Νέας Πτέρυγας Χειρουργείων. Έπειτα από πολλές τροποποιήσεις του Οργανισμού υπογράφηκε τελικά η Απόφαση με Αριθμ. Υ4α/ΟΙΚ 39183 (ΦΕΚ/Β/1247/11-4-2012) με την οποία εγκρίθηκε ο «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς» ο οποίος ισχύει ως σήμερα. Με το ΦΕΚ/Β/3486/31-12-2012 έγινε η συγχώνευση του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς με το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Γουμένισσας, το οποίο και λειτουργούσε σύμφωνα με το ΦΕΚ/Β/1153/10-4-2012.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ/Β/1247/11-4-2012 : τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι:

 1. Το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του άρθρου 66 παρ. 11 του Ν. 3984/2011, όπως ισχύει.
 2. Ο κοινός Διοικητής του Νοσοκομείου.
 3. Ο κοινός Αναπληρωτής Διοικητής, όταν ορίζεται.

Οργάνωση – Λειτουργία – Όργανα Διοίκησης

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς στο πλαίσιο της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης, λειτουργεί ως ανεξάρτητη και αποκεντρωμένη μονάδα, που έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Εποπτεύεται από την 4ης Υ.ΠΕ., ως προς τον τρόπο παροχής υπηρεσιών υγείας, τον τρόπο άσκησης ιατρικού, νοσηλευτικού, επιστημονικού αλλά και του εκπαιδευτικού τους έργου. Τέλος, είναι υπόλογα στην 4ης Υ.ΠΕ.  για τη διοικητική και οικονομική τους διαχείριση.

Το Ανώτατο όργανο διοίκησης του Νοσοκομείου σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 11 του Ν. 3984/2011 είναι το Συμβούλιο Διοίκησης και ο Διοικητής. Το Συμβούλιο Διοίκησης του Νοσοκομείου είναι 5μελές και συγκροτείται από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, ο οποίος κατέχει τη θέση του Προέδρου του, 2 διορισθέντα μέλη και 2 εκλεγμένα μέλη εκ των οποίων το ένα είναι εκπρόσωπος των ιατρών και το άλλο εκπρόσωπος λοιπού προσωπικού πλην ιατρών.

Στις αρμοδιότητές του, οι οποίες αναφέρονται ρητά στον Νόμο 2889/2001, περιλαμβάνεται η γνωμοδότηση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου και τις τροποποιήσεις αυτού, ενώ μεριμνά για τη λήψη μέτρων που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και την αποδοτική και ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων του. Ταυτόχρονα είναι υπεύθυνο για τη βέλτιστη και ωφέλιμη διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων του Νοσοκομείου, είτε αυτά αφορούν ακίνητη περιουσία, είτε τη διαχείριση της υλικοτεχνικής υποδομής του, με ιδιαίτερη έμφαση στα ιατρικά μηχανήματα. Επιπλέον, προτείνει την αναμόρφωση, συμπλήρωση και τροποποίηση του οργανισμού του νοσοκομείου καθώς και τη σύσταση θέσεων προσωπικού. Ειδικά ο διοικητής, έχει τη γενική και ειδική ευθύνη διοίκησης και λειτουργίας του νοσοκομείου και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εξασφάλιση της εύρυθμης  λειτουργίας του.

Σκοπός, Αποστολή και ρόλος του Νοσοκομείου

Ο Σκοπός του Νοσοκομείου είναι:

 • Η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο πληθυσμό ευθύνης της Διοίκησης 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες  Δ.Υ.ΠΕ.Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.
 • Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας στη Διοίκηση 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.
 • Η εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.
 • Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τη Διοίκηση 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης και το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του Νοσοκομείου.

Αποστολή & Ρόλος Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Αποστολή και ρόλος του Νοσοκομείου, όπως θεσμοθετούνται και οριοθετούνται καταστατικά και νομικά μέσω του Οργανισμού του,  είναι:

 • Η παροχή στο πλαίσιο και στην έκταση της διάρθρωσης της Ιατρικής Υπηρεσίας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης ισότιμα για κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με του κανόνες του “Εθνικού Συστήματος Υγείας”
 • Η ανάπτυξη και η προαγωγή της ιατρικής έρευνας, καθώς και
 • Η εφαρμογή προγραμμάτων ειδίκευσης συνεχούς εκπαίδευσης γιατρών, καθώς και εκπαίδευσης και επιμόρφωσης λειτουργών άλλων κλάδων Υγείας

Αποστολή και ρόλος του Νοσοκομείου είναι η παροχή βέλτιστων υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και γενικότερα η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου.