Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2016

Ηλεκτρονική πρόσκληση διαπραγμάτευσης με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάδειξη “αναδόχου παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας των χώρων του Γενικού Νοσοκομείο Κιλκίς”.

CPV 90911200-8 (Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων)

Προϋπολογισμός : 159.618,96€  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κριτήριο Κατακύρωσης : χαμηλότερη τιμή

κατεβάστε το αρχείο