Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Αναφορές Σχετικά με Παραβιάσεις Εθνικού και Ενωσιακού Δικαίου.

Με τον Ν. 4990/2022 «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ A’ 210) ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την Προστασία Προσώπων που Αναφέρουν Παραβιάσεις Εθνικού και Ενωσιακού Δικαίου.

Σκοπός του νόμου είναι η διασφάλιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου και η ενδωμάτωση της οδηγίας  (ΕΕ) 20169/1937  του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , της 23ης Οκτωβρίου 2019(L 305).

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου αντικείμενο αυτού είναι:

– η ίδρυση ενός συστήματος εσωτερικής αναφοράς (εσωτερικός δίαυλος – Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών, εφεξής Υ.Π.Π.Α.) και εξωτερικής αναφοράς (εξωτερικός δίαυλος–Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Επιτροπή Ανταγωνισμού) παραβιάσεων ενωσιακού δικαίου,

– η προστασία των προσώπων που αναφέρουν τις εν λόγω παραβιάσεις,

– η οργάνωση της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης των αναφορών και

– οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασής του.

Το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής του νόμου προσδιορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 σε συνδυασμό και με το Παράρτημα του νόμου. Ειδικότερα, οι διατάξεις των αρ. 4 και 5 προβλέπουν τα εξής:

«Άρθρο 4 Καθ` ύλην πεδίο εφαρμογής (άρθρα 2 και 3 της Οδηγίας)

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για την προστασία προσώπων που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν:

α) παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Μέρος Ι του Παραρτήματος, στους τομείς:

αα) των δημόσιων συμβάσεων

αβ) των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

αγ) της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων,

αδ) της ασφάλειας των μεταφορών,

αε) της προστασίας του περιβάλλοντος,

αστ) της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας,

αζ) της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων,

αη) της δημόσιας υγείας,

αθ) της προστασίας των καταναλωτών,

αι) της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών,

β) παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) και τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά ενωσιακά μέτρα,

γ) παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 26 της Σ.Λ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν στην εσωτερική αγορά σχετικά με πράξεις που παραβαίνουν τους κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών ή διακανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.

 

Άρθρο 5 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής (άρθρα 2 και 3 της Οδηγίας)

  1. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις που άπτονται ζητημάτων άμυνας ή ασφάλειας, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις υποπερ. αα), αδ) και αστ) της περ. α) του άρθρου 4.
  2. Ο παρών δεν θίγει την εφαρμογή διατάξεων σχετικά με:

α) την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών,

β) την προστασία του δικηγορικού και του ιατρικού απορρήτου,

γ) το απόρρητο των δικαστικών διασκέψεων ή άλλων διαδικασιών που από την κείμενη νομοθεσία ορίζονται ως απόρρητες,

δ) τους κανόνες ποινικής δικονομίας,

ε) την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων που αφορούν στην παροχή συμβουλών από τους εκπροσώπους τους ή τις συνδικαλιστικές ενώσεις τους, καθώς και την προστασία έναντι κάθε αδικαιολόγητου επιζήμιου μέτρου, η οποία απορρέει από τις εν λόγω διαβουλεύσεις, καθώς και την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και το δικαίωμά τους να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις, χωρίς να θίγεται το επίπεδο προστασίας που παρέχεται από τον παρόντα.

  1. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται στις τομεακές πράξεις της Ένωσης του Μέρους II του Παραρτήματος, για τις οποίες ισχύουν ειδικοί κανόνες περί αναφοράς παραβιάσεων. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στον βαθμό που ένα ζήτημα δεν ρυθμίζεται υποχρεωτικά στις εν λόγω τομεακές πράξεις της Ένωσης.»

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς – Οργανική Μονάδα έδρας Κιλκίς δεν έχει συσταθεί θέση Συμβούλου Ακεραιότητας κατά συνέπεια έχει ορισθεί ως Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) η υπάλληλος της οργανικής μονάδας που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού, που αφορούν στον φορέα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, παράλληλα με την άσκηση των κύριων καθηκόντων της κ. Κυριακή Καραβαλάκη.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εγγράφως, με επιστολή-αναφορά είτε επώνυμη είτε ανώνυμη,  στην ταχυδρομική διεύθυνση: Νοσοκομείου 1  Κιλκίς,  Τ.Κ. 61100 είτε ηλεκτρονικά στο mail: kkara@ghkilkis.gr , είτε προφορικώς μέσω προσωπικής συνάντησης με τον Υ.Π.Π.Α. εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, κατόπιν αίτησης του αναφέροντος.

Για κάθε άλλη απορία σας, επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών κ. Kαραβαλάκη Κυριακή στο τηλ. 2341351728 καθώς και στη ηλεκτρονική διεύθυνση kkara@ghkilkis.gr  .

 

 

                                                      O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ