Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια :

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια

«Ενδοφθάλμιων Φακών» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

Προϋπολογισμός: 109.158,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ