Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την Ανάθεση Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Ακριβείας  ΠΠΥΥ 2014

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 50422000-9, 50421200-4, 50421000-2, 45259200-9

Προϋπολογισμός : 190.124,96 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κατεβάστε το αρχείο