Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Γνωστοποίηση οριστικής μοναδικής υποψηφιότητας κατά τη διαδικασία προκήρυξης εκλογών

Θέμα: Γνωστοποίηση οριστικής μοναδικής υποψηφιότητας κατά τη διαδικασία προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη αιρετού  εκπροσώπου λοιπού προσωπικού (πλην ιατρών)  για το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.

α) Η με αρ. πρωτ. Α/5637/27-5-2022 Απόφαση προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων ιατρικού και λοιπού προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου

β) Τις διατάξεις της με αριθμό ΔΥ1δ/οικ. 35509/ 16-06-2007  (ΦΕΚ 421/τ.Β ́/27-03-2007) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εκλογής εκπροσώπου εργαζομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο των Νοσοκομείων ΕΣΥΚΑ, καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) της χώρας».

Κατόπιν των ανωτέρω, ανακοινώνεται ότι  κατά τη διαδικασία προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου λοιπού προσωπικού (πλην ιατρών)  για το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς,  υποβλήθηκε μοναδική υποψηφιότητα ως κάτωθι:

·         ΠΑΝΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  του ΔΗΜΟΥ (ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ)

Καθώς υποβλήθηκε μοναδική υποψηφιότητα,  δεν διεξάγεται εκλογή και η μοναδική υποψήφια αναδεικνύεται ως εκπρόσωπος

των εργαζομένων με πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

 

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ