Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Επιχορήγηση 128.000 ευρώ στο Γ.Ν.Κιλκίς από το Δήμο Κιλκίς.

Αναφορές Σχετικά με Παραβιάσεις Εθνικού και Ενωσιακού Δικαίου.

Με τον Ν. 4990/2022 «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ A’ 210) ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 2019/1937 του...

Read More

Ορισμός Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών ( Υ.Π.Π.Α.).

ΘΕΜΑ: Ορισμός Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών ( Υ.Π.Π.Α.). O ΔΙΟΙΚΗTΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ : Δεδομένου μη υπάρχοντος άλλου υπαλλήλου με περισσότερα τυπικά προσόντα, ορίζεται Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών ( Υ.Π.Π.Α.), η μόνιμη υπάλληλος του Νοσοκομείου κα Καραβαλάκη Κυριακή κλάδου και...

Read More

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Θέμα: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων για το Δ/Σ του Γ.Ν.Κιλκίς Για να δείτε τα αποτελέσματα πατήστε εδώ.

Read More

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΛΟΙΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Θέμα: Γνωστοποίηση οριστικού πίνακα υποψηφιοτήτων κατά τη διαδικασία προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου λοιπού προσωπικού (πλην ιατρών) του Νοσοκομείου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς. Για να δείτε τον πίνακα πατήστε εδώ  

Read More

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Για πληροφορίες πατήστε εδώ

Read More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Για πληροφορίες πατήστε εδώ  

Read More

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 4.3); Για να δείτε τον Πίνακα πατήστε εδώ.

Read More

Υλοποιημένες Πράξεις του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ της Ε. Έ. και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Υλοποιημένες Πράξεις του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ της Ε. Έ. και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020.   Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς με κεντρικό στόχο την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας υλοποιεί τις...

Read More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑΣ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑΣ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ -ΟΜΕ ΚΙΛΚΙΣ Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.

Read More