Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ J&J
1. Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ή του αποκλειστικού διανομέα του στην Ελλάδα, για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων ανταλλακτικών που θα χρειαστούν για τις προληπτικές και επανορθωτικές συντηρήσεις των μηχανημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
2. Βεβαίωση εξουσιοδότησης από τον Κατασκευαστικό Οίκο για την τεχνική υποστήριξη των υπό ανάθεση σε συντήρηση μηχανήματα
3. Πιστοποίηση ISO 9001/2008 και ISO 13485 που αφορά την εγκατάσταση και συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα τμήμα τεχνικής υποστήριξης καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο.
5. Οι προληπτικές συντηρήσεις θα πραγματοποιούνται δύο (2) φορές ετησίως σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
6. Οι προληπτικές συντηρήσεις θα προγραμματίζονται σε συνεννόηση με το τμήμα αποστείρωσης και την Βιοϊατρική Υπηρεσία του νοσοκομείου ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του τμήματος
7. Κάθε είδους συντήρηση, έλεγχος, ρύθμιση και επισκευή θα καταχωρείται σε Δελτίο Επισκευής, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί και τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί, και θα προσυπογράφεται μετά την κάθε καταχώρηση από τον τεχνικό της εταιρείας μας και τον υπεύθυνο τεχνικό του νοσοκομείου. Τα δελτία κάθε συντήρησης αφ ενός θα παραδίδονται στο τμήμα μετά το πέρας της συντήρησης και αφ ετέρου θα συνοδεύουν και τα αντίστοιχα τιμολόγια πληρωμής που τα αφορούν (συνημμένα εντός του φακέλου). Κάθε τιμολόγιο θα αναγράφει ευκρινώς το χρονικό διάστημα της συντήρησης που αφορά καθώς και τον αριθμό και την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
8. Στις επανορθωτικές συντηρήσεις – έκτακτες βλάβες – ο χρόνος προσέλευσης του τεχνικού ορίζεται ως εξής: Όταν η αναγγελία βλάβης (προφορική ή γραπτή) πραγματοποιηθεί μέχρι τις δώδεκα το μεσημέρι η προσέλευση των τεχνικών πρέπει να γίνει την ίδια μέρα. Διαφορετικά την επόμενη εργάσιμη μέχρι τις δέκα το πρωί.
9. Ο συντηρητής οφείλει να προβαίνει άμεσα σε τυχών μετατροπές, αναβαθμίσεις ή βελτιώσεις των μηχανημάτων (softwareupdates) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

10. Στο κόστος της αναφερόμενης ετήσιας συντήρησης περιλαμβάνονται όλες οι επισκευές και τα ανταλλακτικά επισκευής εκτός των αναλωσίμων υλικών όπως αυτά περιγράφονται στην οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης..

11. Ο συντηρητής να είναι πιστοποιημένος για τον έλεγχο μέτρησης φορτίου κλιβάνων υγρής αποστείρωσης κατά EN 17665-1.
2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ COLUSSI
1. Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ή του αποκλειστικού διανομέα του στην Ελλάδα, για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων ανταλλακτικών που θα χρειαστούν για τις προληπτικές και επανορθωτικές συντηρήσεις των μηχανημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
2. Βεβαίωση εξουσιοδότησης από τον Κατασκευαστικό Οίκο για την τεχνική υποστήριξη των υπό ανάθεση σε συντήρηση μηχανήματα
3. Πιστοποίηση ISO 9001/2008 και ISO 13485 που αφορά την εγκατάσταση και συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα τμήμα τεχνικής υποστήριξης καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο.
5. Οι προληπτικές συντηρήσεις θα πραγματοποιούνται τέσσερις (4) φορές ετησίως σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
6. Οι προληπτικές συντηρήσεις θα προγραμματίζονται σε συνεννόηση με το τμήμα αποστείρωσης και την Βιοϊατρική Υπηρεσία του νοσοκομείου ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του τμήματος
7. Κάθε είδους συντήρηση, έλεγχος, ρύθμιση και επισκευή θα καταχωρείται σε Δελτίο Επισκευής, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί και τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί, και θα προσυπογράφεται μετά την κάθε καταχώρηση από τον τεχνικό της εταιρείας μας και τον υπεύθυνο τεχνικό του νοσοκομείου. Τα δελτία κάθε συντήρησης αφ ενός θα παραδίδονται στο τμήμα μετά το πέρας της συντήρησης και αφ ετέρου θα συνοδεύουν και τα αντίστοιχα τιμολόγια πληρωμής που τα αφορούν (συνημμένα εντός του φακέλου). Κάθε τιμολόγιο θα αναγράφει ευκρινώς το χρονικό διάστημα της συντήρησης που αφορά καθώς και τον αριθμό και την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
8. Στις επανορθωτικές συντηρήσεις – έκτακτες βλάβες – ο χρόνος προσέλευσης του τεχνικού ορίζεται ως εξής: Όταν η αναγγελία βλάβης (προφορική ή γραπτή) πραγματοποιηθεί μέχρι τις δώδεκα το μεσημέρι η προσέλευση των τεχνικών πρέπει να γίνει την ίδια μέρα. Διαφορετικά την επόμενη εργάσιμη μέχρι τις δέκα το πρωί.
9. Ο συντηρητής οφείλει να προβαίνει άμεσα σε τυχών μετατροπές, αναβαθμίσεις ή βελτιώσεις των μηχανημάτων (softwareupdates) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 10. Στις επισκευές που θα πραγματοποιούνται δεν συμπεριλαμβάνονται τα ανταλλακτικά, τα οποία σε περίπτωση βλάβης θα αντικαθιστώνται κατόπιν σχετικής βεβαίωσης του τμήματος βιοïατρικής τεχνολογίας του Νοσοκομείου μας.
11. Ο συντηρητής να είναι πιστοποιημένος για τον έλεγχο μέτρησης φορτίου κλιβάνων υγρής αποστείρωσης κατά EN 17665-1.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ