Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ-ΔΙΑΚΡΙΒΩΤΗ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο προμήθειας  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ-ΔΙΑΚΡΙΒΩΤΗ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΟΝΙΤΟΡ    για τις ανάγκες του, θέτει σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε για το σκοπό αυτό αρμόδια επιτροπή και οι οποίες δύνανται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σχετική ανακοίνωση με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία καθώς και οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει 15 ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτησή της.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν Κιλκίς (https://ghkilkis.gr).

Αριθμός διαβούλευσης: 20DIAB000008430 στο ΕΣΗΔΗΣ

Πληρ.: Μποτίτση Φεβρωνία
Τηλ.: 2341351626
Fax: 2341351657
E-mail: promithies2@ghkilkis.gr