Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Διαβούλευσης για το είδος «Υπηρεσίες Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Επικίνδυνων Αποβλήτων» – Γουμένισσα

Θέμα: Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ για παροχή υπηρεσίας «Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων».

 Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς-Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα «Διαβουλεύσεις» και να συμμετάσχει στη Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία  «Αποκομιδή, Μεταφορά και Διάθεση Νοσοκομειακών Αποβλήτων».

Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώριση σχολίου».

Οι τεχνικές προδιαγραφές δύνανται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις».

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις».

με αριθμό 20DIAB000010171

Στο παρόν επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε αρχείο .pdf.

 

                                                                       Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                 του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

                                                                                                

                                                                                    ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ