Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων αιμοκάθαρσης και λοιπού εξοπλισμού.

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων αιμοκάθαρσης και λοιπού εξοπλισμού.

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο προμήθειας : α) οκτώ (8) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, συνολικού Π/Υ 144.000,00 €,  β) μίας (1) τροχήλατης ηλεκτρικής χειρουργικής τράπεζας τύπου ΤΕΠ, συνολικού Π/Υ 10.000,00 €, γ) δύο (2) τραπεζών ανάνηψης νεογνών, συνολικού Π/Υ 39.999,99 € και δ) μίας (1) νεογνικής φωτοθεραπείας, συνολικού Π/Υ 11.000,00 €, θέτει σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε για το σκοπό αυτό αρμόδια επιτροπή και οι οποίες δύνανται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης. Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα διαρκέσει για διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση αυτής στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://ghkilkis.gr) με αριθμό 21DIAB000017894.