Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Συνοπτικός διαγωνσιμός με σφραγισμένες προσφορές για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς (φορέας Κιλκίς και φορέας Γουμένισσας) συνολικού προυπολογισμού 42.493,57 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά βάση τιμής.

Δείτε  τη διακήρυξη εδώ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ