Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Διακήρυξη Νο 16/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός αξονικού τομογράφου για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς»

Διακήρυξη 16/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός αξονικού τομογράφου 32 τομών με εγχυτή για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς. Η Πράξη «Προμήθεια ενός αξονικού τομογράφου για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς», εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το έργο έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ(MIS): 5068895 και ενάριθμο ΣΑ: 2020ΕΠ00810046

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.