Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Θέμα: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Διάλυσης Νεφρών.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης του έργου «Joint Actions for the protection and Improvement of public health in the Cross-Border Area» με ακρωνύμιο IpA Shield II, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς (Νοσοκομειακή Μονάδα Κιλκίς) συνολικού προϋπολογισμού 47.618,87 € πλέον ΦΠΑ (59.047,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως την 20-03-2021, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.