Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΠΥΥ 2014ΚΑΙ

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια Μη χημικών Ιατρικών Αναλωσίμων υλικών μιας χρήσεως και Αιματολογικών Αναλωσίμων Υλικών  ΠΠΥΥ 2014

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33141000-0

Προϋπολογισμός : 3.809,95 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κατεβάστε το αρχείο: