Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12/2015

Διεθνής, Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης την ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33100000-1

Προϋπολογισμός :  66.100,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κριτήριο Κατακύρωσης : συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά

Κατεβάστε το αρχείο