Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Διακήρυξη Νο 19/2021 συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου…

Διακήρυξη Νο 19/2021 συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Απορρυπαντικών και λοιπών ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, συνολικού προϋπολογισμού 24.798,00€ πλέον ΦΠΑ (29.334,71€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 6%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.