Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 27/2015

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 39340000-7

Προϋπολογισμός : 109.447,86€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κριτήριο Κατακύρωσης :  Χαμηλότερη Τιμή (Χ.Τ.)

κατεβάστε το αρχείο