Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 45/2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 15000000-8

Προϋπολογισμός :  206.833,18€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κριτήριο Κατακύρωσης :  Χαμηλότερη Τιμή

Κατεβάστε το αρχείο