Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5/2016 ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ¨

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33141110-4

Προϋπολογισμός : 5.0000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ