Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 10/2015

Διεθνής, Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» με κριτήριο κατακύρωσης την ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33192130-2

Προϋπολογισμός :  16.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κριτήριο Κατακύρωσης : συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά

Κατεβάστε το αρχείο