Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών ..

Θέμα: ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ Νο 1/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών υποβοήθησης της τεχνικής υπηρεσίας στη σύνταξη μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας των κτιρίων του ΓΝ Κιλκίς και στη σύνταξη μελέτης εφαρμογής για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 12.096,77 πλέον ΦΠΑ (15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ