Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 “ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ IpA Shield “Joint Actions for the protection and improvement of public health in the Cross-Border Area”

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85312320-8

Προϋπολογισμός :  16.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κριτήριο Κατακύρωσης : την πλέον συμφέρουσα από τεχνικό-οικονομική άποψη προσφορά.

Κατεβάστε το αρχείο