Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας Τροφίμων και Ποτών

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας Τροφίμων και Ποτών

κατ’ εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014

για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς (Φορέας Κιλκίς – Φορέας Γουμένισσας)

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής

Προϋπολογισμός: 401.186,79 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 42628

Κατεβάστε τη Διακήρυξη