Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 15/2016

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ,

για την προμήθεια ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33141613-0

Προϋπολογισμός : 8.250,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή

Κατεβάστε το αρχείο