Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 23/2016 ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ¨

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ»

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33141200-2

Προϋπολογισμός : 16.220,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κατεβάστε το αρχείο