Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 24/2016 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΛΜΥΡΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ)

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΛΜΥΡΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ)»

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 15800000-6

Προϋπολογισμός : 2.550,32€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κατεβάστε το αρχείο