Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 25/2016 ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΠΠΥΥ 2014

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 15321000-4

Προϋπολογισμός : 1.834,18 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κατεβάστε το αρχείο