Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας Μη Χημικών Ιατρικών Αναλωσίμων Υλικών Μιας Χρήσεως και Αιματολογικών Αναλωσίμων Υλικών

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια Μη Χημικών Ιατρικών Αναλωσίμων Υλικών Μιας Χρήσεως και Αιματολογικών Αναλωσίμων Υλικών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς, του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας και των Κ.Υ. Πολυκάστρου και Δροσάτου

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ