Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Κιλκίς

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 8 εδ. 29) και άρθρου 9 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α ́/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
 2. Την με αριθμό Γ4β/Γ.Π.οικ.2405/15-01-2020 (ΦΕΚ. 23/16-01-120208/τ.Υ.Ο.Δ.Δ) Απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία διορίζεται ως Διοικητής ο κ. Ανδρίτσος Ιωάννης του Κωνσταντίνου στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, αρμοδιότητας 4ης Υ. Πε Μακεδονίας και Θράκης.
 3. Η με αρ. Υ4α/οικ. 123803/31-12-2012 Κ.Υ.Α. Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς και του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν. – Κ.Υ. Γουμένισσας (ΦΕΚ 3486/τ.Β΄/11-04-2012).
 4. Την με αριθμό ΔΥ1δ/οικ. 55542/ 2007 (ΦΕΚ 769/τ.Β ́/15-05-2007) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εκλογής εκπροσώπων στα Επιστημονικά Συμβούλια Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτών».
 5. Την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452/31-08-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», παρ. Ε. «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων»
 6. Το γεγονός ότι με την με αρ. πρωτ. Α/11849/23-09-2020 ανακοίνωση διαδικασίας εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ. Ν. Κιλκίς, δεν κατατέθηκε επαρκής αριθμός υποψηφίων των κατηγοριών Διευθυντών, Επιμελητών Β΄, Ειδικευόμενων και Επιστημόνων – μη ιατρών της Ιατρικής Υπηρεσίας κατηγορίας ΠΕ.

ΕΠΑΝΑΠ Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

 Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, για τις κατηγορίες που δεν κατατέθηκαν υποψηφιότητες ήτοι :

 1. Όλοι οι ιατροί με βαθμό Διευθυντή Ε.Σ.Υ. του Νοσοκομείου. Εκλέγονται δύο (2) ιατροί με βαθμό Διευθυντή με τους αναπληρωτές τους, από όλους τους έχοντες βαθμό Διευθυντή Ε.Σ.Υ., (πλην Συντονιστών Διευθυντών).
 2. Όλοι οι ιατροί με βαθμό Επιμελητή Β΄. Εκλέγεται ένας ιατρός με βαθμό Επιμελητή Β΄ με τον αναπληρωτή του, από όλους τους έχοντες βαθμό Επιμελητή Β΄.
 3. Όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί. Εκλέγεται ένας Ειδικευόμενος με τον αναπληρωτή του, από όλους τους ειδικευόμενους ιατρούς.
 4. Όλοι οι επιστήμονες -μη ιατροί της Ιατρικής Υπηρεσίας κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄. Εκλέγεται ένας επιστήμονας -μη ιατρός της Ιατρικής Υπηρεσίας, κατηγορίας ΠΕ, με τον αναπληρωτή του, από το σύνολο των επιστημόνων -μη ιατρών της Ιατρικής Υπηρεσίας, κατηγορίας ΠΕ ανεξαρτήτως βαθμού.

Δεν έχουν δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέξουν :

 1. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι εκλέγουν και εκλέγονται στην Υπηρεσία που ανήκουν οργανικά.
 2. Όσοι από τους υπαλλήλους έχουν τεθεί σε αργία η διαθεσιμότητα.
 3. Οι επικουρικοί ιατροί και οι εργαζόμενοι ιατροί με σύμβαση μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ ή ΟΑΕΔ.
 4. Οι ειδικευόμενοι που υπηρετούν σε παράταση.

Για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας και για την τήρηση μέτρων και ρυθμίσεων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού,  καθορίζονται δύο καταστήματα διεξαγωγής της ψηφοφορίας και ως εξής:

 • Ένα κατάστημα στην Οργανική Μονάδα έδρας Κιλκίς, για το προσωπικό που ανήκει οργανικά στην Μονάδα Κιλκίς και
 • Ένα κατάστημα στην Αποκεντρωμένη Μονάδα Γουμένισσας, για το προσωπικό που ανήκει οργανικά στην Μονάδα Γουμένισσας.

Για την εκλογή ως μέλους στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου επιτρέπεται η υποβολή μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας οκτώ (8) ημερών, από 14/10/2020 έως και 21/10/2020, οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία.

Επισημαίνουμε ότι για τον τρόπο, τη διαδικασία και τις λοιπές προϋποθέσεις εκλογής των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου εφαρμόζονται οι διατάξεις της με αρ. ΔΥ1δ/οικ.55542/4-5-07 Υπουργικής Απόφαση (ΦΕΚ 769/τ.Β΄/15-5-2007), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Η Εφορευτική Επιτροπή που προέκυψε από την κλήρωση στις 09/10/2020 κατόπιν μη ύπαρξης απαρτίας στις προγραμματισμένες Γενικές Συνελεύσεις της 8ης και της 9ης Οκτωβρίου θα ανακοινώσει την ημερομηνία των εκλογών για αυτές τις κατηγορίες.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ