Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Ακτινοδιαγνωστικό - Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Επισκευή και Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Ακριβείας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Ανάθεση Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Ακριβείας

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: www.promitheus.gov.gr (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Αριθμός συστήματος:  62521