Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Προμήθεια «Φυσικού Αερίου»

Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την προμήθεια «Φυσικού Αερίου». Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 208.152,29€ με ΦΠΑ (CPV 09123000-7), ΚΑΕ 0842. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

Κατεβάστε το αρχείο