Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την “Ανάθεση Υπηρεσιών Προετοιμασίας Γευμάτων” (Προσωπικό Μαγειρείου)

 Ηλεκτρονικός  Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Προετοιμασίας Γευμάτων (Προσωπικό Μαγειρείου)». Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 90.869,64€ με ΦΠΑ (CPV 55321000-6), ΚΑΕ 0419. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής

Κατεβάστε το αρχείο