Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Ειδικό Γραφείο – Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21-2-2016 τ.Α)  και τις σχετικές εγκυκλίους ή αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και είναι αρμόδιο για την υποδοχή, ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών υγείας, την παρακολούθηση διακίνησης του λήπτη εντός του Νοσοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία του, τη διοικητική υποστήριξη, τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων, τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στο Συνήγορο του Πολίτη, στις Εθνικές Επιτροπές Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Βιοηθικής, στις Επιτροπές Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Υγείας και άλλες αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας σε συνεργασία με κάθε συναρμόδια υπηρεσία και φορέα, μεριμνά για την ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τα δικαιώματά τους, κατά τη λήψη ενδονοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας και  παρεμβαίνει για τη διασφάλιση της προστασίας τους.

Στοιχεία Επικοινωνίας

e-mail: stsam@ghkilkis.gr

  • Υποστήριξη: 23413 51473