Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Κλήρωση Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων ιατρικού προσωπικού

Θέμα: Διαβίβαση πρακτικού κλήρωσης Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων ιατρικού προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου

α) Τις διατάξεις της με αριθμό ΔΥ1δ/οικ. 35509/ 16-06-2007  (ΦΕΚ 421/τ.Β ́/27-03-2007) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εκλογής εκπροσώπου εργαζομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο των Νοσοκομείων ΕΣΥΚΑ, καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) της χώρας».

β) Η με αρ. πρωτ. Α/5637/27-5-2022 Απόφαση προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων ιατρικού και λοιπού προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου

γ) Το με αρ. πρωτ. 6132/7-6-2022 πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη Εφορευτικών Επιτροπών για την διενέργεια εκλογών αιρετών εκπροσώπων ιατρών του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Κιλκίς

Σας διαβιβάζουμε το (γ) σχετ πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη Εφορευτικών Επιτροπών για την διενέργεια εκλογής αιρετών εκπροσώπων ιατρών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Κιλκίς και παρακαλούμε όπως οι Γραμματείες των δύο (2) Οργανικών Μονάδων του Γ.Ν. Κιλκίς να ενημερώσουν ενυπόγραφα  τα αντίστοιχα κληρωθέντα μέλη των εφορευτικών επιτροπών.

Υπενθυμίζουμε ότι  ημερομηνία των εκλογών έχει οριστεί η 9η  Ιουνίου 2022, σύμφωνα με τους όρους της (β) σχετ. προκήρυξης.

 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ