Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 43/2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 55320000-9

Προϋπολογισμός :  112.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή

Κατεβάστε το αρχείο