Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πλειοδοτικός διαγωνισμός, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με ……

Θέμα: Πλειοδοτικός διαγωνισμός, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (υψηλότερη προσφορά), για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει, έναντι μισθώματος, την κοπή και αποκομιδή ξυλείας επικίνδυνων δασικών δέντρων του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ