Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμό άνω των ορίων για την Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, με συνολικό προϋπολογισμό 241.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμό άνω των ορίων για την Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, με συνολικό προϋπολογισμό 241.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.