Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ή ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ)
(άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)

Για πληροφορίες πατήστε εδώ 

&

εδώ