Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (CPV 33140000-3), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.565,24€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς (Φορέας Κιλκίς και Φορέας Γουμένισσας)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ σε επεξεργάσιμη μορφή

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σε επεξεργάσιμη μορφή

ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ