Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Προμήθεια Αντιδραστήριων Αιματολογικών Τεστ

Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ

ΑΔΑ: ΒΙΚΜ4690Β2-ΞΞΨ

Αρ. Προτ.: 2168

Λήψη Αρχείου