Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Προμήθεια Συρίγγων

Συνοπτικός διαγωνισμός για προμήθεια Συρίγγων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς και του Γ.Ν. – Κ.Υ. Γουμένισσας, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.497,69 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. από πιστώσεις του Γ.Ν. Κιλκίς και του Γ.Ν. – Κ.Υ. Γουμένισσας

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ: 3.101,15 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Γ.Ν. – Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ: 1.396,54 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

ΨΙΕΦ4690Β2-51Α

ΤΕΥΔ