Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Προμήθεια συσκευών Holter καρδιολογικού ρυθμού (τμχ 2)

Προμήθεια συσκευών Holter καρδιολογικού ρυθμού (τμχ 2) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. από πιστώσεις του Γ.Ν. Κιλκίς.

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

6ΞΥΠ4690Β2-Ρ2Φ Διακήρυξη

ΤΕΥΔ