Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Προμήθεια υλικών και ανάθεση υπηρεσιών επισκευής μετασχηματιστών μέσης τάσης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια υλικών και ανάθεση υπηρεσιών επισκευής μετασχηματιστών μέσης τάσης»

του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, συνολικού προϋπολογισμού 7.682,29€ πλέον ΦΠΑ (9.526,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ