Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Προμήθεια Φορητών Αναπνευστήρων (2 τμχ)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Φορητού Αναπνευστήρα (τμχ 2)» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. από πιστώσεις του Γ.Ν. Κιλκίς

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

ΩΖ9Θ4690Β2-1ΤΦ Διακήρυξη

ΤΕΥΔ