Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Προμήθεια Φυσικού Αερίου

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου (CPV 09123000-7)

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 60139

Δείτε τη διακήρυξη εδώ