Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Α4

Θέμα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, συνολικού προϋπολογισμού 4.340,00€ πλέον ΦΠΑ (5.381,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ