Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Προμήθεια Χειρουργικών Εργαλείων

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Χειρουργικών Εργαλείων» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. από πιστώσεις του Γ.Ν. Κιλκίς

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

6Λ3Υ4690Β2-9ΑΒ Διακήρυξη

ΤΕΥΔ