Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας Φίλτρων Αιμοκάθαρσης (CPV 33181200-4) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 47.787,70€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ